สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน ยินดีให้บริการทางด้านกฎหมาย และงานต่าง ๆ สำหรับกิจการหรือธุรกิจของท่าน

                             

งานบริการด้่านทนายความ

ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทุกประเภทคดี ทั้งคดีอาญา, คดีแพ่ง, คดีจัดการมรดก, คดีเวนคืนที่ดิน, คดีแรงงาน, คดีลิขสิทธิ์, คดีสิทธิบัตร

ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ และชั้นศาล

จัดหาหลักประกันในการประกันตัว

งานบริการด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

รับเป็นที่ปรึกษากในการยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจาข้อเรียกร้อง หรือการระงับข้อพิพาทแรงงาน

งานบริการด้าน Notarial Services Attorney

 ให้บริการด้านการรับรองลายมือชื่อรับรองเอกสาร ต่าง ๆ 

งานบริการด้านธุรกิจ

จดทะบียนจัดตั้งทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน วางแผนการทำธุรกรรมของบริษัทมหาชนที่อยู่ในบังคับตลาดหลักทรัพย์  วางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง

งานวิชาการ

บรรยายพิเศษด้านกฎหมาย, ด้านแรงงาน, ด้านแรงงานสัมพันธ์

 


  • หิ้งพระ.jpg
    สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน เป็นสำนักงานทนายความที่ให้การบริการทางด้านกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางด้านการดำเนินธุรกิจ หัวหน้าสำนักงาน นายเ...

  • rapee.jpg
    สำนักงานทนายเสกและเพื่อน มี ทนายความประจำสำนักงาน ดังนี้ นายเสกสรรค์ ธะในสวรรค์ (นบ., นบท., นม.) นายศักดิ์ชัย ธไนสวรรค์ (นบ., นม.) นายมงคล ด้วงชื่น (นบ) นายนเรศ กลิ่นบ้านหม้อ (นบ.,...

  • sek.jpg
    ประวัติส่วนตัว นายเสกสรรค์ ธะในสวรรค์ เกิดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ที่อยู่ ๕๖/๕๐ หมู่ ๕ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๖๐๕๓๙ โทรสาร ๐๓๘-๗๖๐๕๓๙ มือถือ ๐๘...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ