บทความ

การคัดทะเบียนราษฎรของทนายความ

            ทนายความท่านใดประสงค์ที่จะทำการคัดทะเบียนราษฎร ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร เป็นข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ แล้วบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่นบุคคลของคนอื่นได้ เว้นแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ กำหนดว่า " ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ หรือคัดสำเนารายการ หรือให้นายทะเบียนคัดและรับรองซึ่งสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย ได้ที่สำนักทะเบียนในวันเวลาราชการ เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนดำเนินการโดยเร็ว"

            ปัญหาที่ตามมาของทนายความก็คือ การตีความคำว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย" ว่าใครบ้างที่จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องนี้ สำนักทะเบียนกลาง ได้ออก ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. ๒๕๓๕๑ (แก้ไขฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๕๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดทะเบียนราษฎร ไว้ดังนี้

            ข้อ ๑๒๔ ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ หรือให้นายทะเบียนคัดและรับรองสำเนา รายการเอกสารทะเบียนราษฎรได้ที่สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เก็บรายการทะเบียนราษฎรไว้หรือที่สำนักทะเบียนกลางในวันเวลาราชการ

            ข้อ ๑๒๕ ผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบนี้หมายถึง

                        (๑) เจ้าบ้าน

                        (๒) ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ หรือคัดและรับรองสำเนา

                        (๓) บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

                       ข้อ ๑๒๖ บุคคลหรือนิติบุคคลตามข้อ ๑๒๕ (๓) ให้นายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐานจากผู้ร้องและพิจารณาความเป็น ผู้มีส่วนได้เสียแล้วจึงดำเนินการให้ต่อไป

                     หากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อม ให้สอบสวนบันทึกปากคำเพื่อยืนยันความเป็นผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาถ้าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

                     ดังนั้นทนายความที่ประสงค์จะขอคัดรายการข้อมูลทะเบียนราษฎร ของบุคคลอื่น หากไม่มีเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งทนายความไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อแสดงถึงความมีส่วนได้เสียที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงแล้ว ทนายความสามารถที่จะแสดงหลักฐานการประกอบวิชาชีพทนายความ และแสดงตนว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม และยืนยันที่จะให้นายทะเบียนสอบสวนบันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะขอคัดถ่ายรายการ ทะเบียนราษฎร ของบุคคลอื่น ได้

  


  • ข้อกฎหมาย ดี ๆ เราจะนำมาลงไว้ให้ท่านได้อ่านกัน เร็ว ๆ นี้

  • ฎีกา เด็ด ๆ เราจะนำมาลงให้ได้อ่านกัน