ทีมงานของเรา

สำนักงานทนายเสกและเพื่อน มี ทนายความประจำสำนักงาน ดังนี้

นายเสกสรรค์ ธะในสวรรค์ (นบ., นบท., นม.)

นายศักดิ์ชัย ธไนสวรรค์ (นบ., นม.)

นายมงคล ด้วงชื่น (นบ)

นายนเรศ กลิ่นบ้านหม้อ (นบ., นบท.)

นายวีระชัย บุเงิน (นบ., รปศ., นม.)