ประวัติทนายเสก

ประวัติส่วนตัว

นายเสกสรรค์  ธะในสวรรค์

เกิดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

ที่อยู่ ๕๖/๕๐ หมู่ ๕ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๗๖๐๕๓๙ โทรสาร ๐๓๘-๗๖๐๕๓๙ มือถือ ๐๘๔-๐๔๔๑๐๕๑

Email : tanaysek@gmail.com

 www: tanaysek.com

 

ประวัติการศึกษา

๒๕๓๗  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒๕๔๑  ทนายความ สภาทนายความ

๒๕๔๖  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

๒๕๕๓ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๔๑

ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ใบอนุญาตเลขที่ ๒๗๐/๒๕๕๕

ใบอนุญาต Notarial Services Attorney เลขที่ 6974/2558

ประวัติการทำงาน

๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ นิติกร บริษัท ว่องวานิช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือบริษัท ห้างขายยาอักฤษตรางู จำกัด

๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ทนายความ สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน

๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัท

 ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   กฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร

ประวัติด้านทนายความ

ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มากกว่า ๑๔ ปี

ประวัติด้านที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษาทางคดีความ การบริหารงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์ วางแผนธุรกิจ จัดตั้งบริษัท วางแผนภาษี ตลาดหลักทรัพย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

ประวัติด้านวิชาการ

บรรยาพิเศษ กฎหมายต่าง ๆ ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน

ประวัติด้านสังคม

๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ กรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรม

๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ กรรมการกฎหมายแรงงาน สภาอุตสาหกรรม

๒๕๕๑             อนุกรรมาธิการพัฒนากฎหมาย รัฐสภา

๒๕๕๑             ที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

๒๕๕๑             ที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์